Kredyt pod hipotekę a aspekty funduszu

2019-01-11

Kredyt pod hipotekę to jednocześnie kwestie związane z funduszem


Fundusze rynku krajowego to fundusze inwestycyjne o zasięgu krajowym dokonują lokat w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe na lokalnym rynku finansowym. W przypadku funduszy zarejestrowanych w Polsce są to fundusze, które inwestują w krajowe akcje, obligacje, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Przyjmują one wpłaty zazwyczaj wyłącznie w złotych (w walucie krajowej), w tej samej walucie wyceniają tytuły uczestnictwa, w związku z czym uczestnicy tych funduszy nie są narażeni na ryzyko kursowe, gdzie warto zdecydować się na kredyt pod hipotekę http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum. Zdecydowana większość zarejestrowanych w naszym kraju funduszy inwestycyjnych to fundusze inwestujące na rynku krajowym. 


Należy jednocześnie ukazać, że wszelkie fundusze z gwarancją ochrony kapitału to fundusze przeznaczone głównie do inwestorów oznaczających się wysoką awersją do ryzyka, którzy nie chcą równocześnie rezygnować z możliwości, jakie udostępnia inwestorom współczesny rynek finansowy. Fundusze z ochroną kapitału możemy podzielić zatem na fundusze z pełną ochroną kapitału, czyli gwarantują uczestnikowi wypłatę co najmniej takiej samej kwoty, jaką ulokował on w momencie rozpoczęcia zawartej inwestycji, czyli stopa zwrotu z tytułu uczestnictwa nie powinna być niższa niż zero procent. Fundusz taki jednak nie naraża uczestnika na nominalne straty choć realna wartość inwestycji na koniec okresu rozliczeniowego może być, z uwagi na inflację, niższa od wartości inwestycji na początku okresu, który niekiedy jest skierowany na kredyt pod hipotekę.


Ustawodawca zdecydował się bowiem na powierzenie swojej funkcji organu zarządzającego funduszu w ręce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które to jako spółka akcyjna także jest osoba prawną, która działa przez swój organ zarządzający czyli zarząd. Nastawienie osoby prawnej, której to organem zarządzającym jest inna osoba prawna, jednak w pełni dopuszczalna prawnie, w praktyce musi ukazywać pewne problemy, szczególnie w sferze rozgraniczenia odpowiedzialności organu osoby prawnej w stosunku wewnętrznym, można to rozumieć jako odpowiedzialność wobec tej osoby prawnej, za szkody, które zostały wyrządzone w jej majątku odnoszącym się do kredyt pod hipotekę.

Osobnym zagadnieniem w zakresie konstrukcji prawnej zarządzania funduszem jest kwestia istnienia stosunku prawnego pomiędzy towarzystwem a uczestnikami tego funduszu. W odróżnieniu od unormowań ustawy o funduszach powierniczych, według których to Towarzystwo oraz jego uczestnicy są powiązani stosunkiem obligacyjnym, który wynika z umowy o zarządzaniu powierzonymi środkami. Inwestor zawsze powinien pamiętać, że warunkującym celem funkcjonowania firmy zarządzającej jest osiągany zysk dla akcjonariuszy, lecz w kilku przypadkach interes podmiotu zarządzającego i  interes uczestników funduszu jest sprzeczny, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę. Z tego powodu istotnym aspektem, który decyduje o bezpieczeństwie tej inwestycji, jest pełniony nadzór nad działalnością. Ten nadzór spełnia Komisja Nadzoru Finansowego. Istotną funkcją, która spełnia funkcję bezpieczeństwa inwestycji jest także struktura kosztów. 


Zarządzanie funduszem inwestycyjnym jest to proces skomplikowany. Wymaga on bowiem podjęcia wielu rozmaitych czynności – między innymi związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, przechowywaniem aktywów funduszu, ustalaniem wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny rozliczaniem transakcji związanych z aktywami funduszy, wyceną aktywów funduszu ukierunkowanego na kredyt pod hipotekę. Z tego powodu wprowadzenie rejestru uczestników funduszu, dystrybucję jednostek uczestnictwa, czy też emitowanie certyfikatów inwestycyjnych, zaangażowanych jest kilka podmiotów, organizacji. Komisja Nadzoru Finansowego jest najważniejszym podmiotem, które zostało uprawnione do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, także do tworzenia ich oraz reprezentowania w stosunkach z osobami postronnymi. Krótko mówiąc, KNF decyduje o wszelkich działaniach które są konieczne dla ich prawidłowego funkcjonowania. W skład tych działań wchodzi na przykład: podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz ich realizacja, prowadzenie księgowości funduszu. 


Koniecznym warunkiem do prowadzenia przez Towarzystwo działalności jest uzyskanie pozwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych prowadzi swą działalność w formie spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest jednocześnie organem każdego funduszu, który został przez nich utworzony. Następnym podmiotem mającym duży wpływ na funkcjonowanie są Depozytariusze, gdzie odniesienie to można również odnaleźć do kredyt pod hipotekę. Aktywa każdego funduszu inwestycyjnego są rejestrowane i przechowywane przez podmiot niezależny od towarzystwa zarządzającego funduszem. Art. 50 ustawy o funduszach inwestycyjnych dokładnie mówi o tym, jaki bank może podjąć się takiej roli umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można zawrzeć wyłącznie z: bankiem, którego siedziba znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 000 000 zł, albo krajowym oddziałem banku zagranicznego, którego siedziba znajduje się na obszarze państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, jeżeli fundusze własne przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 zł, albo Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną. 


Do głównych zadań depozytariusza należy przede wszystkim kontrolowanie na bieżąco prawidłowości zarządzania funduszem oraz prowadzenia rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Obowiązkami depozytariusza są również: zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia; zapewnienie, by odkupywanie jednostek uczestnictwa lub wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu; zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego niekiedy ukierunkowanego na kredyt pod hipotekę. W celu sprawnego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych często powołuje się następny podmiot. Wspominam tutaj o instytucji Agenta Transferowego. W ustawie jednak nie został określony konkretny zakres czynności tego podmiotu. Aczkolwiek instytucje takie powstają na rynkach rozwiniętych i zostały utworzone także na terytorium Polski. Ustawa o funduszach inwestycyjnych ustaliła istniejącą praktykę a co za tym idzie wprowadziła do prawa polskiego pojęcie podmiotu prowadzącego na zlecenie funduszu rejestry uczestników funduszu. Agent transferowy jest to taka instytucja, która prowadzi i kontroluje rejestry uczestników funduszu. 


Przyjęty w ustawie model funduszu inwestycyjnego oznacza się odrębnością prawno-podmiotową funduszu zarówno jak i od jego uczestników, jak również od podmiotu, który nim zarządza. W przeciwieństwie do stanu prawnego, który obowiązywał na gruncie ustawy o funduszach powierniczych, kiedy to w doktrynie przyjęto, że fundusz powierniczy stanowi bowiem współwłasność uczestników odnoszących się do kredyt pod hipotekę. Co za tym idzie fundusz inwestycyjny ma formę prawną, co w związku z tym przesądza o jego samodzielnym uczestnictwie w obrocie prawnym, nabywaniu praw jak i o zaciąganiu zobowiązań we własnym imieniu oraz o odpowiedzialności całym majątkiem za zaciągane zobowiązania. W związku z tym, że fundusz jest osobą prawną typu zakładowego, jego głównym elementem jest substrat majątkowy, który jest mieniem funduszu pochodzącego głównie z wpłat dokonywanych przez inwestorów w odniesieniu do kredyt pod hipotekę. Działalność prowadzona przez Towarzystwo, fundusz oraz bank depozytariusza, jak już wcześniej mówiłam, podlega ścisłemu nadzorowi KNF. Fundusze muszą spełnić obowiązek dostarczania towarzystwu okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, które opisują ich działalności i sytuację finansową. W sytuacji gdy fundusz nienależycie uwzględnia interesy uczestników lub funkcjonuje z naruszeniem prawa, depozytariusz ma prawo, w razie odkrycia takich nieprawidłowości, powiadomić jak najwcześniej Komisję, ona z kolei nakłada wysokie kary za błędy i uchybienia.