Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa a funkcje podatkowe

2019-03-13

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa to również znajomość funkcji podatkowych


Z funkcją fiskalną łączy się ściśle funkcja regulacyjna. Polega ona na kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi jest państwo i organy samorządu terytorialnego, w tym również jeżeli przedstawiamy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa https://www.lokum.waw.pl/oferta/zarzadzanie-i-administrowanie-nieruchomosciami/.


Za pośrednictwem podatków, przez przesuwanie środków finansowych w odpowiednich proporcjach między podmiotami gospodarczymi a budżetem, następuje korekta dochodów. Podatek może oddziaływać na gospodarkę jako całość lub selektywnie. Zakres redystrybucji podatkowej zależy od struktury gospodarki. Jest on szerszy w tych krajach, w których występuje wiele sektorów gospodarczych: państwowy, społeczny i prywatny. Dochód wytwarzany w sektorach pozapaństwowych nie może być pozostawiony w całości wyłącznie do ich dyspozycji. Jego część przejmowana jest do budżetu. Rozmiary tej części określają naczelne organy państwa nakierowane także na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.


Funkcja stymulacyjna z kolei oznacza wykorzystywanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja stymulacyjna polega na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na decyzje w sprawie podejmowania lub likwidowania działalności gospodarczej oraz ustalania zakresu jej prowadzenia. Z funkcją tą wiąże się system zwolnień oraz ulgi podatkowe. Można wyodrębnić stymulację gospodarczą oraz pozagospodarczą. Stymulacja gospodarcza obejmuje oddziaływanie na strukturę gospodarki narodowej, wpływa na kierunki i lokalizację działalności gospodarczej, dążenie do zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz kształtowanie akumulacji oraz konsumpcji. Z kolei pozagospodarcza stymulacja podatkowa obejmuje stosowanie sankcji lub ochrony wobec określonych warstw ludności, preferencje wobec działalności rzemieślniczej czy artystycznej. Wyrazem tego typu preferencji są też rozwiązania podatkowe w dziedzinie polityki populacyjnej, jeżeli chodzi o zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi.


Funkcja alokacyjna daje możliwość dokonywania zmian w strukturze dochodu narodowego. Państwo dysponując odpowiednimi dochodami budżetowymi, może przesunąć pewne zasoby czynników produkcji do wytwarzania dóbr publicznych, neutralizacji ujemnych efektów zewnętrznych, prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Podatki dochodowe są pobierane od dochodów osiąganych przez podmioty gospodarcze, uwzględniają więc koszty uzyskania przychodów. W podatkach dochodowych muszą być wyraźnie zdefiniowane przychody, jak również określenie jakie koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów a także jakie koszty mimo tego, że zostały poniesione nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.


Do tej grupy zaliczamy podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od osób fizycznych (PIT). Warto o tym pamiętać decydując się na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Podatki majątkowe obciążają zarazem samo władanie majątkiem, jak i jego przyrost. Do podatków, których przedmiotem jest władanie majątkiem, należy zaliczyć podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych. Zaś przyrost majątku i po części obrót nim obciąża podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn. Podatki od wydatków (konsumpcyjne) dotyczą podatników, którzy dokonują obrotu towarami i usługami, jednak ich faktyczny ciężar ponoszą odbiorcy finalni, czyli gospodarstwa domowe.